Policie ČR, ilustrační foto. Autor: archiv redakce Události112.cz / J.B. (2016)

KRAJ VYSOČINA –  Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v průběhu loňského roku zaměřovali svoji hlavní činnost na problematiku odhalování nelegální migrace, oblast nelegálního zaměstnávání cizinců a porušování pobytového režimu ze strany cizích státních příslušníků. Zaměřovali se na potírání trestné činnosti související s tranzitní nelegální migrací, prováděli pobytové kontroly se zaměřením na tranzitní nelegální migraci v rizikových lokalitách v rámci běžného výkonu služby, formou Schengenského vnitrostátního pátrání a v rámci vyhlášených krajských a celorepublikových bezpečnostních akcí. V rámci běžného výkonu služby hlídky cizinecké policie také zajišťovaly i další úkoly v souvislosti se zjištěným protiprávním jednáním ze strany cizích státních příslušníků. Policisté se také zapojili do několika krajských bezpečnostních opatření v souvislosti se sportovními a kulturními akcemi na území celého Kraje Vysočina.

Jednou z hlavních priorit byly v loňském roce  pobytové kontroly. Při kontrolách jsme věnovali zvýšenou pozornost oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. Na území kraje při běžném výkonu služby máme vytipovány lokality, kde jsou v současné době ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáváni ve velkých firmách v našem kraji. Jedná se o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. V daných lokalitách, ale i na jiných místech provádíme pravidelně pobytové kontroly. Jedná se o lokality v blízkosti velkých výrobních firem a podniků, které zaměstnávají cizince prostřednictvím pracovních agentur. V noční době a víkendech docházelo ze strany uvedených cizinců k narušování veřejného pořádku z důvodu nadměrného požívání alkoholu.

Při pobytových kontrolách jsme zjišťovali padělané a pozměněné cestovní doklady, kdy se jednalo především o doklady států EU – Rumunska, Itálie, Bulharska a Slovenska, kterými si cizinci ze třetích zemí legalizovali pobyt na území členských států EU popřípadě v České republice.

V průběhu loňského roku zjistili policisté odboru cizinecké policie v našem kraji celkem 169 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. Tito cizinci byli převážně zaměstnáni prostřednictvím pracovních agentur. V rámci preventivních aktivit jsme prováděli pobytové kontroly zaměřené také na živnostenské provozovny, hotely a dalších zařízení. Jejich cílem byla kontrola oprávněnosti pobytu cizinců na území České republiky a dodržování pobytového režimu a jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců.

Pobytové kontroly jsme loni směřovali cíleně do míst, kde docházelo ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost jsme zaměřovali na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají. Zaměřovali jsme  se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k pobytu. Kontrolovali jsme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ uvedl k zaměření kontrol plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

V loňském roce jsme zaznamenali výrazný vzestup zjištěných případů, kdy cizinci vykonávali činnost, pro kterou neměli na území České republiky povolení, ačkoliv je to podmínkou výkonu zaměstnání. Nejčastěji se jednalo o pracovníky z Moldavska a z Ukrajiny, kteří zneužívali polská schengenská víza typu „D“ a typu „C“. Nelegální zaměstnávání cizinců bylo zjišťováno průřezem všech okresů v rámci Kraje Vysočina.

Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností odboru cizinecké policie prováděli specifické činnosti zaměřené na zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území České republiky.   Ke zkvalitnění činnosti policistů tohoto oddělení bylo v listopadu uvedeno do provozu nové speciální vozidlo, tzv. „schengenbus“, které je vybavenou speciální technikou. Tato moderní technika slouží ke zjišťování padělaných a pozměněných dokladů přímo v terénu, a to jak na parkovištích, tak i uvnitř objektů, ve kterých jsou prováděny pobytové kontroly.

V průběhu loňského roku policisté odboru cizinecké policie zahájili 174 správních řízení o správním vyhoštění cizinců z území našeho států, z toho bylo 169 případů za vykonávání činnosti pro kterou neměli cizinci patřičné povolení, tedy pracovali u nás nelegálně.

Kromě toho vydali 8 rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky z důvodu nesplnění podmínek pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Loni policisté odboru cizinecké policie řešili 25 přečinů, které spáchali cizinci. Jednalo se především o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, padělání a pozměňování veřejné listiny. Na území Kraje Vysočina řešili celkem 3 560 přestupků, z toho 2 480 přestupků se týkalo porušení zákona o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty  v celkové výši 1 552 700 korun.

V rámci prováděných kontrol řešili policisté 26 správních deliktů pro porušení povinnosti ubytovatelů v rámci Kraje Vysočina, zjistili celkem 22 padělaných nebo pozměněných dokladů, v převážné většině padělků občanských průkazů Rumunska. Při kontrolách zjistili čtyři cizince v evidenci nežádoucích osob, devět osob v pátrání po osobách, z toho na dvě osoby byly vydány evropské zatýkací rozkazy. Do příslušných evidencí bylo zapsáno 52 132 ubytovacích lístků a ověřeno 809 pozvání pro cizince k cestě na území České republiky.

Další důležitou oblastí zájmu cizinecké policie je problematika nelegální migrace. Na základě vyhodnocených poznatků a vývoje tranzitní nelegální migrace byly na teritoriu Kraje Vysočina vyhodnoceny jako rizikové lokality dálnice D1 Brno – Praha a silnice  I/38 Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. Důvodem byla skutečnost, že obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu běženců ze třetích zemí do cílových destinací.  Rizikovou oblastí z hlediska nelegální migrace zůstává i nadále mezinárodní vlaková a autobusová doprava. Pozornost je věnována zejména mezinárodním vlakovým spojům a mezinárodním autobusovým linkám projíždějícím Krajem Vysočina. Pobytové kontroly jsou směřovány do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina.

Pokud bychom shrnuli případy nelegální migrace zjištěné na teritoriu Kraje Vysočina v roce 2017, lze uvést, že migranti cestovali přes území republiky v mezinárodních autobusových linkách v řádu jednotlivců, většinou bez cestovného dokladu a bez patřičného povolení k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území sousedního státu, nejčastěji  z Rakousko a Polska. Migranti pocházeli z Namibie a Sýrie a v jednom případě se jednalo o žadatele o mezinárodní ochranu v členských státech EU, konkrétně v Rakousku. Šetřením případů týkajících se nelegální migrace nebylo zjištěno, že by migranti využili osoby zabývající se „převaděčstvím“.

Instrukce k cestě získali od svých příbuzných a známých prostřednictvím moderních technologií k usnadnění komunikace a orientace.


ČTĚTE TAKÉ: Dálnice D1 u Jeníkova stojí, pro řidiče i záchranné složky je přistavena humanitární pomoc!


Mezi hlavní priority cizinecké policie pro letošní rok zůstává stále oblast nelegální migrace, pobytové kontroly, odhalování nelegálního zaměstnávání a odhalování padělaných dokladů cizinců.

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
mjr. JUDr. Dana Čírtková

-red.

Komentáře