Domů Etický kodex

Etický kodex

ETICKÝ KODEX ZPRAVODAJSKÉHO SERVERU Zprávyextra.cz – ÚVODNÍ INFORMACE

Úvodní slovo: Cílem Etického kodexu je poskytnout každému členu redakce serveru ZprávyExtra.cz (dále jen redakce) vodítko k tomu, jaké profesně-etické jednání se od něj očekává v rámci jeho pracovních povinností. Etický rozměr práce všech členů redakce je důležitý sám o sobě i jako předpoklad společenského a hospodářského úspěchu serveru. Serióznost a dobré jméno každého redaktora jsou podmínkou pro naplnění této funkce.

Čtenáři mají, jako občané a široká veřejnost právo na informace zaručené Základní listinou práv a svobod. Členové redakce přejímají osobní odpovědnost za to, že informace, které šíří prostřednictvím zpravodajského serveru na internetové adrese: zpravyextra.cz, jsou včasné, úplné, pravdivé a nezkreslené. V tomto vymezeném smyslu je každý člen redakce i celý portál loajální především, ke čtenářům. Prvotním zájmem členů redakce je zájem čtenářů, nikoliv skupinový zájem profesních odborníků, politiků, zdrojů informací nebo inzerentů.

Z tohoto důvodu má etický kodex zabránit zejména konfliktu zájmů.

Protože otázky spojené s konfliktem zájmů jsou komplexní povahy a protože redakce nemůže po čtenářích žádat, aby se vyznali v detailech této komplexnosti, musí každý člen redakce (redaktor, reportér, kameraman, fotograf či editor) udělat vše pro to, aby se vyhnul i zdání konfliktu zájmů, neboť i to poškozuje dobré jméno zpravodajského portálu. Dodržování etického kodexu je významným kritériem, podle něhož je každý pracovník hodnocen.

Porušení etického kodexu ze strany zaměstnance (i externích spolupracovníků) představuje porušení pracovní kázně zaměstnance, přičemž může vést až ke ztrátě důvěry zaměstnavatele v zaměstnance nebo spolupracovníka a může být i důvodem pro rozvázání pracovního poměru popř. ukončení dosavadní spolupráce.

Etický kodex serveru ZprávyExtra.cz – informace

Práce s informacemi
 1. Při své práci se členové redakce řídí zákony České republiky. Zejména dbají na to, aby svými články nevyzývali k jakékoliv, zejména rasové, národnostní, třídní nebo náboženské diskriminaci, ani diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci.
 2. Členové redakce přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Zároveň nesmějí žádnou informaci vědomě zatajit či zkreslit.
 3. Členové redakce dále dbají na to, aby nezkreslili přesnost informací, a to ani použitím nevhodného titulku, doprovodnou fotografií a podobně.
 4. Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoliv poškodit, musí být neprodleně ze strany redaktora (novináře) nebo editora webu opravena.
 5. Členové redakce obecně nepublikují zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje. Existují samozřejmě výjimky. Tvoří je agenturní zprávy, statistické a věcné informace (policejní „svodky“, hlášení hasičů…), články statistického charakteru, zpravodajství o významných projevech politiků, státních subjektů a institucí, a podobné články. Ve výjimečných případech je možné čerpat pouze z informací jednoho zdroje. Publikování takovéto informace schvaluje a to výhradně šéfredaktor (jde o jmenovaného šéfredaktora, který je přímo nadřízený redaktorovi či editorovi – dále jen šéfredaktor). Ve výjimečných případech rovněž i vydavatel/provozovatel daného zpravodajského webu či serveru.
 6. Ve svých materiálech členové redakce rozlišují faktické údaje a osobní názory! Osobní názory se mohou objevit pouze v názorových článcích – komentářích, názorových analýzách, Glossech, ale nikdy ne ve zpravodajství obecném.
 7. Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost vyjádření. Pokud se přes snahu redakce dotčenou osobu/osoby nepodaří zastihnout, zpráva může být i přesto publikována. Publikování takovéto informace schvaluje šéfredaktor, ve výjimečných případech pak vedení (provozovatel) zpravodajského webu. Ve zprávě pak musí být uvedeno, že se redakce snažila „napadenou“ osobu zastihnout a zpravidla i důvod, proč se to nepodařilo.
 8. Osobám, se kterými člen redakce mluví a přináší o nich informace, se musí představit jako novinář a prokázat se redakčním novinářským průkazem. Výjimky se týkají například testování kvality služeb a citlivé investigativní práce a musí je schválit šéfredaktor.
 9. Členové redakce se nedopustí plagiátorství. Jsou povinni uvést zdroje, z nichž své již publikované informace čerpali.

Rozdělení redakčních a obchodních záměrů…

 1. V redakci i na internetových webových stránkách, je zřetelně oddělena redakční práce od inzertních ploch tak, aby čtenář nemohl obě tyto části zaměňovat. Členové redakce se nesmějí podílet na náboru inzerce.
 2. Články napsané členy redakce jsou zařazovány jen v místech, za něž nese odpovědnost redakce. Nemohou být využívány v inzerátech a zvláštních inzertních přílohách. Toto ustanovení se netýká redaktorů a spolupracovníků redakce specializovaných na inzertní přílohy, které jsou však zřetelně označeny jako „inzerce, reklamní sdělení, (PR) a podob.“. Redaktor specializovaný na inzertní přílohy se zpravidla nepodílí na práci redakce a nepublikuje v nich svoje články, pokud jeho nadřízený šéfredaktor nerozhodne jinak.
 3. Inzertní části serveru jsou zřetelně odlišeny od redakčních, používají výrazně jiný typ písma, mají jinou grafickou podobu a jsou zřetelně označeny jako, již zmiňovaná „inzerce.“ Reklamní plochy webu mohou mít i grafickou podobu různých reklamních bannerů, textových, statických, flash a podob.
 4. Člen redakce nesmí slibovat článek výměnou za inzerci nebo úplatu!!!

Konflikt zájmů

 1. Obecně platí zásada, že členové redakce vydavatele a provozovatele zpravodajských portálů, kterým jsou i zpravyextra.cz píší o politických, společenských a zájmových organizacích a skupinách, v nichž jsou členy, pouze tehdy, pokud je o jejich členství informován nadřízený šéfredaktor a provozovatel zpravodajského serveru a zároveň jsou při jejich psaní plně dodrženy zásady vyváženosti a nestrannosti.
 2. Účast v politických a zastupitelských orgánech a záměr kandidovat ve volbách jsou členové redakce povinni oznámit šéfredaktorovi a dohodnout se s ním na případných pravidlech další práce v redakci.
 3. Osobní investice členů redakce nesmějí ovlivnit nezávislost psaní. Obecně platí pravidlo, že člen redakce – redaktor, reportér, fotograf či kameraman nepíše (nepublikuje) o podniku, na jehož hospodářských výsledcích má zájem.
 4. Členové redakce se nemohou publicisticky věnovat podnikům, složkám, sborům nebo institucím, v jejichž statutárních, dozorčích nebo jiných orgánech fyzicky působí, případně jsou jejími členy či zaměstnanci.
 5. Členové redakce nejsou oprávněni využívat jakoukoliv informaci, která není k dispozici veřejnosti, k vlastnímu obohacení nebo prospěchu nebo k obohacení nebo prospěchu třetích osob. K vlastnímu prospěchu nebo prospěchu třetích osob nejsou oprávnění ani využívat status novináře.
 6. Členové redakce při své práci nepřijmou dary nebo jakékoliv jiné peněžité nebo nepeněžité výhody ať už přímo nebo nepřímo od lidí a firem, institucí o nichž píší. Netýká se to symbolických dárků (tužka, poznámkový blok) či běžného pohoštění. Netýká se to ani recenzních kopií (kniha, CD, CD-ROM, katalog výstavy, apod.) Pokud by odmítnutí hodnotného daru bylo nezdvořilé, člen redakce tento dar může přijmout obecně za redakci, která jej pak věnuje charitě popř. vybrané neziskové organizaci a podob. V tomto případě to člen redakce oznámí neprodleně dárci a současně o tom informovat vedení redakce / provozovatele webových stránek.

Respektování soukromí a práce se zdroji

 1. Členové redakce respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace.
  Každý má právo na slušné zacházení. Veřejně známí lidé ale požívají menší ochranu soukromí než veřejně neznámí občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti, jejich možnost ovlivňovat životy spoluobčanů a také jejich snadný přístup ke sdělovacím prostředkům v případě poškození. Člen redakce je povinen brát zvláštní ohledy a zřetel zejména na mladistvé, nemocné a sociálně „slabé“ a jednat tak, aby jim nezpůsobil újmu. Vyžaduje-li investigativní práce narušení soukromí občanů, lze to zdůvodnit jen veřejným zájmem hledané informace.
Narušení soukromí musí VŽDY schválit vedení redakce – provozovatel / vydavatel internetových webových stránek 
 1. Vyžaduje-li investigativní práce nestandardní postup, který by mohl být interpretován, jako porušení obecně závazných právních předpisů, lze takový postup ospravedlnit jen konkrétním veřejným zájmem, nikoliv však pouze obchodním zájmem. Takový postup podléhá schválení šéfredaktora, nikoli však šéfredaktora přímo nadřízeného redaktorovi, ale šéfredaktora stojícího o stupeň výše, v daném případě provozovatel zpravodajského serveru. Redaktor může výše uvedený nestandardní postup, jako pracovní úkol odmítnout, aniž by mu hrozila jakákoli pracovněprávní sankce za neplnění pracovních úkolů a podob. Poruší-li člen redakce platné obecně závazné právní přepisy, je za takové své jednání plně odpovědný, dle současné platné právní legislativy.
 2. Citace výroků a informace od občanů, kteří si nepřáli být jmenováni používá redakce výjimečně. Zpravidla jen tehdy, není-li možné získat nebo potvrdit informaci z jiného zdroje, a neuveřejnění by postavilo list do konkurenční nevýhody. Čtenář má právo vědět, proč dotyčný nechce být citován. Každou citaci či informaci z nejmenovaného zdroje však musí schválit šéfredaktor nebo jím pověřený vedoucí pracovník redakce (redaktor). I při publikování informací z nejmenovaného zdroje platí zásada pravdivosti a úplnosti.
 3. Členové redakce chrání identitu zdrojů, přičemž postupují v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnou právní legislativou. V citlivých případech může vedoucí pracovník redakce a šéfredaktor požádat redaktora o sdělení jména zdroje informace. Redaktor, má právo toto sdělení odmítnout bez nebezpečí postihu. V takovém případě však vedení redakce může odmítnout zveřejnění této informace nebo článku či reportáže.
 4. Platí obecné pravidlo, že redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Pravidla vedení každého rozhovoru domluví člen redakce s interviewovaným předem. Jakékoliv informace poskytnuté redaktorovi mimo záznam musí být domluveny předem a člen redakce musí dohodu respektovat. Člen redakce nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter. Nedovolí zejména zásahy, které pozměňují smysl původního vyjádření. Shlédnutý textu rozhovoru interviewovaným před publikací je zdvořilostí, kterou člen redakce může a nemusí poskytnout.
 5. Členové redakce dodržují zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu, nebo v případě, že jméno dotčeného je všeobecně známé, bylo již publikováno v médiích a nehrozí tak, že zveřejnění jména bude mít negativní dopady na dotčeného či jeho příbuzné. Redakce neidentifikují v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich výslovného souhlasu.
 6. Obdrží-li redaktor (novinář) zpravodajského webu, který provozuje vydavatel; mediální agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (např. tento web zpravyextra.cz) informace elektronickou poštou (E-mail) jedná-li se například (texty, fotografie nebo videonahrávky) u kterých, není v jeho silách fyzicky či technicky ověřit pravost autora daného materiálu (fotografie, videonahrávky a podob.) může, jej i přesto publikovat, s tím, že uvede plný zdroj a zároveň o této skutečnosti bude informovat svého nadřízeného, kterým je šéfredaktor nebo přímo provozovatele/vedení daného zpravodajského press webu.

Spolupráce s jinými médii, mediálními a tiskovými agenturami

 1. Členové redakce nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty (deníky, internetové servery, zpravodajské týdeníky, radniční noviny, regionální weby či blogy a podob…), pokud zdůvodněnou výjimku písemně nepovolí šéfredaktor či provozovatel našeho zpravodajského serveru. V ostatních médiích mohou členové redakce vystupovat a mohou s nimi spolupracovat, pokud jsou identifikováni jako členové redakce zpravodajského internetového serveru ZprávyExtra.cz.

I v tomto případě ale musí být o spolupráci s médiem předem informován nadřízený šéfredaktor, krajský šéfredaktor nebo přímo vydavatel/provozovatel serveru.

 1. Pokud se redaktor rozhodne vlastní materiál publikovat, např. v odborném časopisu, je povinen jej nejprve nabídnout k využití v médiích serveru zpravyextra.cz Až po odmítnutí vlastní redakce, pod kterou pracuje nebo se kterou úzce spolupracuje, publikuje eventuálně jinde. Vždy po konzultaci s šéfredaktorem nebo přímo s vedením a provozovatelem webových stránek.
 2. Členové redakce se nepodílejí na tvorbě PR materiálů firem, pokud by takováto práce mohla vystavit nebo zpochybnit nezávislé postavení člena redakce. I tento typ práce musí předem povolit nadřízený šéfredaktor nebo provozovatelem internetových webových stránek.

Tiráž

Na webech užité doprovodné a ilustrační materiály, které nemají uvedený zdroj, pocházejí z veřejných zdrojů z nichž jsou přejímány v rámci úřední a zpravodajské licence, dle § 34 Zákona 216/2006 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským; případně se jedná o vlastně pořízené elektronické reprofotografie, nebo fotografie volně šiřitelné, dle licence CC0 Creative Commons << volné pro komerční užití a
Není nutné u nich uvádět zdroj. Rovněž jsou publikovány autorské fotografie, kdy autorem je mediální agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, , se sídlem; Tylova 992, Litvínov, 436 01.

Závěrem

 • Vedení redakce zpravodajského serveru ZpravyExtra.cz, kterým je Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ) na všech stupních řízení odpovídá za uplatňování principů etického kodexu a řeší případy jeho porušení.
 • Každý člen redakce zpravodajského serveru zpravyextra.cz, bude seznámen s tímto etickým kodexem autora, redaktora – novináře atd. a písemně jej podepíše.
 • Každý člen redakce bude vlastnit interní novinářský průkaz redaktora, novináře tzv. „PRESS průkaz“ redakce serveru Zpravyextra.cz, případně i dalších serverů a www stránek, které vydavatel/provozovatel zároveň na internetu provozuje.
 • Adresa vydavatele/provozovatele internetových webových zpravodajských stránek na URL adrese: https://zpravyextra.cz, je Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, se sídlem Tylova 992, Litvínov, 43601. IČ: 648 55 791. Kontaktní redakční
  E-mail:  nebo  a kontaktní telefonické spojení do redakce je: – 601 121 243. Více, v kontaktech uvedených na webu.

Upozornění: Copyright © zpravyextra.cz (BJ-ExtraMedia-Jiří Berec) jedná se o autorský text Etického kodexu redakce internetového, zpravodajského serveru ZpravyExtra.cz (případně dalších internetových projektů, které provozovatel provozuje na internetu) a autorské sdělení redakce. Tento námi uveřejněný text, není možno jakkoliv sdílet, kopírovat nebo jinak přepisovat pro vlastní potřebu nebo vlastní možné obohacení, ve prospěch jiných webových stránek či blogů. V žádném případě pro účely komerční. Toto upozornění platí, pro veškerý námi uveřejňovaný obsah, jak redakčních – autorských textů, tak i uveřejňovaný obsah třetích stran.

 

Za redakci serveru Události112.cz a Mediální a reklamní agenturu BJ-ExtraMedia-Jiří Berec

Jiří Berec, v.r.
– vydavatel/provozovatel