Domů Reklama & Obchodní podmínky

Reklama & Obchodní podmínky

Reklamní inzerce na serveru ZprávyExtra.cz

Reklama

Máte-li zájem o inzerci na internetovém zpravodajském serveru zpravyextra.cz  kontaktujte nás na e-mailu: nebo  

Zpravodajský server zpravyextra.cz, který je specificky zaměřený na velkoforátové, multimediální celoplošné –  celorepublikové internetové zpravodajství nabízí velmi zajímavé možnosti, jak efektivně prezentovat  a zviditelnit vaši firmu, činnost nebo produkt.

Inzerentům a podnikatelským subjektům, včetně státních či nestátních organizací nabízíme tyto možné způsoby prezentace a internetového zviditelnění vaši firmy nebo organizace.

 • Bannerová reklama (vč. pozadí webu)
 • Textová reklama
 • Reklamní PR články
 • Video reklama (v nabídce na příští rok)
 • Kompletní služby v oblasti reklamy, ve spolupráci s naším obchodním partnerem firmou Grafstudio.cz <<

* ceník zmiňované inzerce zašleme zájemcům na vyžádání.

Mediální zviditelnění vašich akcí..

ZpravyExtra.cz nabízejí zájemcům z řad široké veřejnosti zviditelnění vašich akcí nebo zajímavých událostí, které pořádáte ve vašem regionu, a to přímo na webu našeho zpravodajského serveru.
Pořádáte-li, nějakou zajímavou kulturní, sportovní, společenskou a podob. akci a rádi by jste, aby se o ni dozvěděla široká veřejnost, není nic jednoduššího, než-li kontaktovat náš redakční e-mail:  nebo  s tím, že nám napíšete podrobné, bližší informace.

Důležité informace: při objednávce mediální podpory nezapomeňte uvést:

 • přesný název vaší akce nebo události,
 • kdy se akce koná (přesný čas od-do, hodina – datum),
 • místo konání (obec, město, oblast, kraj),
 • počet předpokládaných návštěvníků vaší akce
 • odpovědná osoba a kontakt na ni (e-mail, telefon, adresa),
 • požadovaný rozsah spolupráce (reklamní PR článek, bannerová reklama na webu,  opakované informování, a podob…),
 • tisková zpráva, plakát a následné uveřejnění na webu
 • návrh, jak zajistíte před a během akce propagaci našeho zpravodajského serveru ZpravyExtra.cz
 • cena za mediální podporu Vaší akce je vždy dohodou. (Záleží na rozsahu akce a mediálního zviditelnění. Cenu a finanční vypořádání a podobně,  vždy určuje provozovatel / vydavatel serveru ZpravyExtra.cz.

Standardní požadavky na kreativu bannerové reklamy na serveru ZpravyExtra.cz*

 • Dodržujte prosím nativní formáty
  • Flash není nativní formát. Doporučená verze flashe je 6. (bezproblémový proklik); maximální akceptovaná verze Flash je 8. K .swf souborům připojujte .flv soubory a zároveň verzi banneru v nativním formátu pro zobrazení v prohlížečích nepodporujících flash
 • Banner musí být kompatibilní s wmode=“transparent“ verze
 • Barva pozadí není definována přes document properties, ale je nutné vytvořit prvek (podle rozměru banneru), kterého barva bude barvou pozadí banneru a zobrazuje se po celou dobu trvání animace v jeho nejnižší vrstvě
  • V případě, že barva pozadí banneru splývá s pozadím stránky, musí být opatřen rámečkem min. 1px šedé nebo černé barvy
 • Řídící skript musí být napsán tak, aby vyhovoval standardům SPIR a mohl být vložen kamkoliv do stránky (v sekci body), v jednom místě, a přesto byl plně funkční
  • Není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod.
  • Z tagu body nelze funkci inicializovat – inicializace tedy musí být provedena přímo z kódu skriptu vloženého ve stránce
  • Jde-li o reklamu omezenou pomocí cookies, je třeba, aby řídící skript nejdříve otestoval, jestli je v konkrétním případě v prohlížeči uživatele ukládání cookie povoleno
   • V případě, že tomu tak není, nesmí se reklama v takovém prohlížeči zobrazit
  • Vkládání dalších AdManagement skriptů je nepřípustné. Nepřijímáme reklamní kódy DoubleClick!
 • Obsahuje-li reklama zvukový soubor, může být max. délka zvukového záznamu 10 vteřin a může zaznít jenom 1x v odezvu na akci uživatele (např. najetí myši). V žádném případě nesmí být zvukový soubor spouštěn svévolně
 • Veškeré podklady pro kampaň musejí být dodány nejméně 5 dní před spuštěním kampaně
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, nespustit či bez náhrady přerušit, takovou reklamní kampaň, jejíž kreativa:
  • neodpovídá technickým specifikacím
  • porušuje Všeobecné Obchodní podmínky
  • porušuje Etický kodex reklamy nebo je jinak v rozporu s platnou právní legislativou v ČR

ETICKÝ KODEX REKLAMY:

Reklama jako taková – obecné informace

1)   nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí

2)   musí být slušná, čestná a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i                       společnosti

3)   musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů

4)   nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost a podob.

Pravdivost komerční reklamy

Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech a nesmí na základě klamavých údajů sjednávat vlastnímu či cizímu podniku prospěch na úkor jiného.

Slušnost a citlivost reklamy

Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Především nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění.

Ochrana původnosti a autorských práv

Reklamy nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazeními, použitím sloganů, vizuálních prezentací, hudby či zvukových efektů být podobné jiným reklamám.

Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí.

Společenská odpovědnost a mládež

Reklama nesmí povzbuzovat k nezodpovědnému nebo protispolečenskému chování – například k nezodpovědné konzumaci alkoholu.

Reklama určená dětem a mládeži nesmí vyvolávat zvýšený dojem, že zakoupení daného výrobku je nezbytností pro uznání ve skupině či povinností pro příslušnost k životnímu stylu.

Reklama na loterie a sázení

Reklama na loterie, sportovní sázení (včetně internetového) a jiné podobné hry musí být společensky odpovědná a nesmí vybízet k nadměrnému sázení. Propagace sázení nesmí být cílena na osoby mladší 18 let obsahem ani kontextem, ve kterém se objevují a nesmí vybízet k účasti na takovému sázení, které by mohlo být nelegální, společensky škodlivé, neodpovědné nebo by mohlo způsobit jejím účastníkům právní či společenskou újmu.

Ag. BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ), provozovatel daných webových stránek (internetový server ZpravyExtra.cz) si vyhrazují právo Etický Kodex, bez upozornění kdykoliv upravit či jinak pozměnit.

Vydavatel a provozovatel webu Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ) a zpravodajský server (redakce) ZpravyExtra.cz si vyhrazují možnost práva odmítnout kampaň, která neodpovídá našemu internímu Etickému kodexu.

 


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Inzertní služby se poskytují na základě přijaté objednávky nebo na základě uzavřené písemné smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) konkretizují a doplňují každou objednávku i smlouvu uzavřenou mezi vydavatelem/provozovatelem serveru BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, se sídlem: Tylova 992, Litvínov 43601, |  OSVČ (dále jen provozovatel / vydavatel) a odběratelem inzertních služeb (dále jen inzerent) při poskytování inzertních služeb.

2. Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na internetových stránkách provozovatele zpravyextra.cz v plném znění, jsou k dispozici v elektronické podobně rovněž na daném webu viz níže v umístění pod VOP a jsou nedílnou součástí objednávky reklamní kampaně. Podpisem písemné objednávky, smlouvy nebo jinak zasílané objednávky (e-mailem) potvrzuje inzerent, že je mu obsah VOP znám, a že mu byl znám ještě před podpisem objednávky nebo smlouvy.

3. Přijetí objednávky inzerce potvrzuje provozovatel osobně při převzetí na objednávce, nebo e-mailem na e-mailové adrese podle zadání inzerenta.

4. V objednávce je inzerent povinen uvést tyto údaje: obchodní firmu, sídlo, místo podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, způsob zaplacení ceny (bankovním převodem – bezhotovostní platbou)a inzerci a kontaktní informace pro zaslání potvrzení o přijetí objednávky a náhledu inzerátu ke korektuře. Jsou-li objednávány i další služby, je inzerent povinen uvést všechny údaje nutné pro zpracování objednávky dle typu požadované služby a pro poskytnutí služeb, které budou provozovatelem vyžádány nebo jsou pro daný typ služby obvyklé. Inzerent je povinen uvést platné kontaktní údaje pro příjem odpovědí.

5. Je-li inzerent zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen k objednávce doložit originál plné moci nebo smlouvy, z níž zastoupení vyplývá. Originál daňového dokladu-faktury se zasílá jen zmocniteli, není-li zmocněnec plnou mocí zmocněn i k převzetí daňového dokladu. Tento bod se netýká agenturního zastoupení.

SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

6. Poskytované služby zahrnují zveřejnění reklamních a jiných textových a obrazových materiálů požadovaných inzerentem umístěním na serveru provozovatele (dále jen server) a to ve standardní i nestandardní podobě inzerce a případně i další výslovně sjednané služby.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit zvláštní obchodní a platební podmínky, včetně ceny v případě žádané nadstandardní či specializované inzerce a jiné než standardní grafické či jiné doplňkové služby. Podpisem objednávky potvrzuje inzerent svůj souhlas s takovým plněním.

8. Inzeráty stylizované pro inzerci v neobvyklém uspořádání budou označeny informací „Reklama“ nebo „Komerční prezentace, reklamní sdělení, PR článek“ nebo „Placená inzerce“.

9. Pokud není sjednán přesný termín zveřejnění a pozice inzerce, bude inzerce umístěna a zveřejněna v nejbližším možném termínu a na pozici určené provozovatelem.

PODKLADY PRO INZERCI

10. Reklamní a textové materiály je povinen dodat inzerent (dále jen podklady). Inzerent odpovídá za včasné a bezchybné dodání podkladů pro inzerci, tj. za dodání podkladů ve formě použitelné pro vystavení na serveru a grafiku odpovídající technickým specifikacím (umístěné na www.udalosti112.cz/reklama ) v termínech stanovených, jako určitý den, nejdéle však pěti pracovních dní před umístěním na server, před startem kampaně a způsobem určeným pro dodání podkladů.

11. Objednávky inzerce mohou být potvrzeny nejpozději v den dodání podkladů; v tento den musejí být též dodány podklady. Je-li požadována nestandardní inzerce, nebo nelze-li ji technologicky provést, prodlužuje se tato doba o dobu potřebnou ke zpracování a přípravě prezentace inzerce. Tuto dobu určí provozovatel nejpozději v den přijetí objednávky.

12. Inzerent odpovídá za obsah textových a obrazových předloh pro inzerci. Provozovatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

13. Podklady pro výrobu inzerce se inzerentům nevracejí.

14. Provozovatel není povinen zasílat inzerentovi upozornění na uveřejnění inzerátu nebo prezentace, ani zasílat náhled kampaně. V případě poskytnutí se jedná pouze o projevení jeho dobré vůle, nikoliv povinnosti.

KOREKTURA

15. Náhledy inzerátu budou poskytnuty inzerentovi ke korektuře pouze na jeho výslovnou objednávku. Pokud se v termínu určeném pro vyjádření inzerent nevyjádří k úpravě inzerátu způsobem odpovídajícím žádosti o vyjádření – emailem nebo osobně (korektura), má se za to, že s podobou inzerátu tak, jak mu byl zaslán, souhlasí. Není-li termín pro korekturu sjednán, činí 2 pracovní dny ode dne zaslání náhledu.

16. Inzerát bude uveřejněn ve standardní kvalitě webové prezentace, s přihlédnutím ke kvalitě dodaných podkladů a používané technologii.

ODMÍTNUTÍ UVEŘEJNĚNÍ INZERCE –ODPOVĚDNOST INZERENTA ZA OBSAH INZERCE

17. Provozovatel internetových stránek a serveru BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ) je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerce, jestliže její obsah, význam nebo provedení odporuje etickému Kodexu reklamy  a zájmům provozovatele, může vést ke vzniku sporu mezi dotčenými osobami nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Provozovatel není povinen inzerentovi sdělovat důvod odmítnutí inzerce. Je-li již uzavřena smlouva, má provozovatel právo od smlouvy odstoupit.

18. Provozovatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce a právo nepřijmout objednávku inzerce inzerenta, vůči kterému má nezaplacené pohledávky na zaplacení ceny za již uveřejněnou inzerci, nebo odmítnout plnění nebo nepokračovat v plnění až do zaplacení dluhu.
18.1. Odmítnutí inzerce se považuje za odstoupení od smlouvy.

19. Pokud bude odmítnuta inzerce nebo provozovatel od smlouvy odstoupí, provozovatel vrátí inzerentovi, již za prezentaci zálohově zaplacené částky, nevznikl-li mu nárok na náhradu již poskytnutých plnění.

20. Inzerent v plném rozsahu odpovídá za obsah inzerce a odpovídá za jakékoli porušení práva třetích osob obsahem žádané inzerce, a to i v případě, že nároky třetích osob nebo sankce a povinnosti stanovené úředním rozhodnutím či opatřením jsou uplatňovány vůči provozovateli jako osobě, která ji na žádost inzerenta zveřejnila. Inzerent se zavazuje nahradit provozovateli veškerou škodu, která provozovateli vznikla v důsledku zveřejnění inzerce s právními či faktickými vadami obsahu inzerce a uhradit všechny náklady, které provozovateli vznikly v souvislosti se zveřejnění právně i fakticky závadné inzerce včetně nákladů na odškodnění dotčené osoby, pokuty a jiná obdobná plnění.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY INZERENTEM

21. Inzerent může smlouvu vypovědět pouze v případě, že písemná výpověď bude provozovateli doručena nejméně 7 dnů před zahájením kampaně u inzerce pro internet. Bude-li písemná výpověď ze strany inzerenta doručena v době kratší, než je výše uvedená doba, bude provozovatelem výpověď akceptována pouze v případě, že bude inzerentem uhrazen stornopoplatek ve výši 100 % dohodnuté smluvní ceny předmětného inzerátu + DPH v zákonné výši.

22. Pokud inzerent nedodá včas podklady k inzerci v termínu určeném, aniž by smlouvu včas a účinně vypověděl, je povinen zaplatit provozovateli částku odpovídající 100 % z ceny objednané inzerce a příslušnou částku DPH (stornopoplatek). V případě zrušení objednávky, v níž je uplatněna zvláštní sleva (množstevní sleva a podob.) nebo její části, bude cena pro vypočtení stornopoplatku určena v plné výši tak, jako kdyby žádná sleva pro danou inzerci sjednána nebyla.

23. V případě zrušení objednávky, v níž je uplatněna zvláštní sleva (množstevní sleva), bude doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla zrealizována, přičemž na takovou objednávku se nevztahují žádné další slevy.

ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ VADY

24. Provozovatel odpovídá inzerentovi za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností provozovatele stanovených zákonem či dohodnutých smlouvou, není-li dále stanoveno jinak. Výše škody, za kterou provozovatel odpovídá, je však omezena cenou objednané inzerce v konkrétní inzertní kampani.

25. Reklamace – obecné informace k reklamačnímu řízení:
v případě vad plnění provozovatele jím prokazatelně zaviněných má inzerent nárok na slevu z ceny odpovídající rozsahu nebo povaze vady nebo na náhradní plnění. Inzerent uplatní svůj nárok písemně bezprostředně po zjištění vad plnění, nejdéle však do 30. dnů od data přijetí faktury s vyúčtováním ceny plnění. Za datum přijetí se pro účely tohoto odstavce rozumí dva pracovní dny po odeslání faktury, není-li prokázáno pozdější přijetí faktury inzerentem.
25.1. Kupující (inzerent) má právo požádat provozovatele webu o zaslání elektronickou poštou nebo osobním převzetí o „Reklamačního formuláře“ který řádně vyplní a neprodleně bez zbytečných průtahů viz. ost. 25, těchto obchodních podm. předá provozovateli / vydavateli webových stránek na kterých byla daná inzerce (reklamní sdělení nebo bannerová reklama) objednaná.
25.2. Vzhledem, ke skutečnosti, že se jedná o inzerci – pronájem inzertních ploch, nikoliv prodej zboží, jako takového není nutné formulář vyplňovat. Provozovatel webu bere vyjádření inzerenta podané prostřednictvím elektronické pošty na mailovou adresu: nebo , jako plně dostačující.

26. Provozovatel je povinen vyjádřit se k písemné reklamaci inzerenta do 5 pracovních dnů od data přijetí reklamace. Pokud se provozovatel v této době nevyjádří, znamená to, že souhlasí s návrhem řešení reklamace obsaženým v písemné reklamaci inzerenta.

27. Inzerent má v případě zveřejnění zcela nebo zčásti nefunkčního, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na uveřejnění bezvadného náhradního inzerátu, avšak pouze v rozsahu, v němž byl význam a účel inzerátu vadou dotčen.

28. Inzerent nemá nárok na náhradu v případě použití odlišných barev v inzerátu, pokud nebylo závazné barevné provedení výslovně sjednáno.

29. Provozovatel neodpovídá za vadu inzerce, je-li způsobena nedostatky a vadami předaných podkladů, které nebylo možno běžnými postupy zjistit při potvrzení objednávky nebo při přijetí podkladů. Vznikla-li v důsledku vady předaných podkladů povinnost provozovatele uhradit třetí osobě provozovatele (smluvnímu dodavateli) zvýšenou cenu, náhradu škody nebo jiná plnění, je inzerent povinen tuto částku uhradit provozovateli, a to v plné výši.

30. Případné chyby a jiné technické nedostatky, které nepozměňují smysl ani obsah zveřejněného textu či vložené inzerce, neopravňují inzerenta k odmítnutí, ani ke krácení sjednané platby za poskytnuté služby a nezakládají rovněž nárok inzerenta na opravu inzerce na náklady provozovatele, či jiné jeho nároky na náhradu škody.

31. Zpoždění zveřejnění inzerátu, pokud je u nečinnost serveru provozovatele, kratší než 24 hodin (garantovaná dostupnost serveru je 98,9%) ode dne sjednaného zveřejnění a není způsobeno podstatným porušením povinností provozovatele, nezakládá nárok inzerenta na náhradu škody a není vadou plnění.

32. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo zastavit činnost serveru bez nároku inzerenta na náhradu škody.

33. Provozovatel neodpovídá za škodu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Jestliže cena za inzerci, která takto nebude moci být publikována, byla již zaplacena, bude tato zaplacená částka inzerentovi vrácena. Pokud nebyla dosud účtována, nebude fakturována. Pokud byla vyúčtována a nebyla dosud zaplacena, bude vystaven daňový dobropis. Popřípadě může být zveřejněna v jiném dohodnutém termínu.

34. Vznikne-li inzerentovi škoda zaviněním provozovatele, pak bude nahrazena tak, že provozovatel na své náklady inzerentovi bezplatně poskytne inzertní služby až do výše skutečné škody, prokázané inzerentem formou bezplatného zveřejnění opraveného původně sjednaného, či jiného jako náhrady dohodnutého inzerátu.

35. O způsobu náhrady škody, včetně případné splatnosti bude vždy uzavřena písemná dohoda obou stran.

CENA INZERCE

36. Cena za inzerci se určuje podle aktuálního ceníku inzerce provozovatele v závislosti na rozsahu, umístění, typu, provedení, jakož i na dalších případných charakteristikách zveřejňované inzerce.
36.1. Cena inzerce je dána aktuálním ceníkem provozovatele, s tím, že ceník se nepoužije pro určení ceny inzerce v případě, že jde o inzerci nadstandardní nebo je cena inzerce určena jinak (čl. 7. těchto podmínek). Aktuální ceník se vztahuje k datu zveřejnění.
36.2. Ceny inzerce v ceníku jsou kalkulovány i s přihlédnutím k výrobním a obchodním nákladům provozovatele a provozovatel má právo ceník jednostranně měnit bez předchozího oznámení, zejména v souvislosti se změnou svých obchodních nákladů a podobně.
36.3. Provozovatel / vydavatel si vyhrazuje právo neposkytovat inzerentovi, jakékoliv interní informace o návštěvnosti daných webových stránek, neboť by mohlo dojít ke zneužití a ohrožení podnikatelského záměru provozovatele webových stránek.

37. Pro případ jakýchkoli pochybností o ceně inzerce je podstatný rozsah, obsah, doba a umístění skutečně zveřejněného inzerátu a ceny uvedené v posledním aktuálním znění ceníku, platného pro inzerci zveřejňovanou v den sjednaného uveřejnění. Inzerent uzavřením smlouvy nebo odesláním objednávky inzerce současně projevuje svůj souhlas s tím, že cena za inzerci se sjednává tak, že bude určena tímto způsobem, tj. podle aktuálního ceníku provozovatele.

38. Změna ceníku nebo aktualizace jeho jednotlivých položek se provádí:
38.1. Bez dalších úkonů oznámením nového znění ceníku, po předchozím upozornění jeden měsíc předem písemným oznámením inzerentovi, s nimž byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy.
38.2. Zveřejněním nového aktuálního ceníku pro internet na webových stránkách poskytovatele nebo na vyžádání elektronicky, prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Pozn. Není zákonnou a ani jinou povinností provozovatele / Vydavatele webových stránek tyto informace veřejně zveřejňovat, neboť by mohly být zneužity a ohrozit tak podnikatelský záměr vydavatele.

39. Cenové podmínky sjednané a uvedené ve smlouvě budou platné v případě, že smlouva je plněna v celém rozsahu.

40. Poskytnutí množstevních slev, bezplatné zveřejnění a další smluvené množstevní výhody nemohou být na provozovateli požadovány před splněním smlouvy. Je-li ze strany inzerenta porušena smlouva, sjednané nadstandardní podmínky a výhody, slevy a jiné změny sjednané ceny oproti standardní ceně se ruší a inzerent je povinen zaplatit částku určenou podle standardního platného ceníku podle rozsahu, obsahu a umístění zveřejněné nebo objednané inzerce.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

41. K cenám, bez DPH se vždy připočítává daň z přidané hodnoty dle sazby platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění a inzerent je povinen tuto daň provozovateli zaplatit. Je-li uvedena v jakýchkoli písemnostech mezi inzerentem a provozovatelem, aniž by bylo výslovně uvedeno, že jde o cenu bez daně či s daní, rozumí se jí vždy cena bez daně z přidané hodnoty.
41.1. Provozovatel-vydavatel www stránek, kterým je Mediální a reklamní agentura BJ-ExtraMedia – Jiří Berec, IČ: (OSVČ) NENÍ PLÁTCEM DPH, ceny za inzerci jsou fakturovány vč. zákonem dané daně z příjmu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

42. Nárok na zaplacení ceny za inzerci musí být provozovateli, u inzerce na internetu, zaplacena vždy předem, nejpozději 24 hodin před požadovaným uveřejněním nebo zahájením kampaně.

43. Cena za inzerci se platí bezhotovostním převodem ve prospěch účtu provozovatele: / 0600 v den uvedený na faktuře – daňovém dokladu (den splatnosti), není-li datum splatnosti uvedeno, pak nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení daňového dokladu, nebo ode dne splnění závazku provozovatele, pokud se daňový doklad nevydává. Nezaplatí-li zájemce cenu inzerce na internetu předem, je provozovatel oprávněn zveřejnění odepřít, a to do dne zaplacení ceny inzerce nebo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu.

44. Pokud se vydává daňový doklad, provozovatel vystaví a odešle inzerentovi daňový doklad-fakturu. Má se za to, že faktura-daňový doklad, je doručena inzerentovi třetí den po odeslání.

44.1. Částka je uhrazena v den připsání částky ve prospěch účtu provozovatele.

45. Při prodlení s placením je inzerent povinen zaplatit provozovateli zákonný % úrok z prodlení.

46. Provozovatel může v případě prodlení inzerenta s placením odmítnout další objednávky, nebo je oprávněn žádat zálohu až do výše 100 % ceny inzerce, a do doby zaplacení zálohy může odmítnout plnit nebo nepřijmout objednávku inzerce.

PLATNOST VOP

47. VOP jsou platné od zveřejnění na webové adrese zpravyextra.cz/reklama

48. Provozovatel / Vydavatel internetových stránek, si vyhrazuje právo VOP, kdykoliv změnit, bez předchozího upozornění, nicméně vynaloží maximální úsilí, aby zveřejnil nové VOP s dostatečným předstihem.

49. Uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné, pro všechny webové stránky a internetové projekty, které vydavatel – provozovatel na internetu provozuje. Umístěny jsou na hlavním internetovém zpravodajském serveru vydavatele / provozovatele webových stránek, kterým je web zpravyextra.cz

REKLAMACE INZERCE

50. V případě sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) a prodávajícím tedy provozovatelem daného zpravodajského webu, který nabízí možnost pronájmu reklamních ploch, jako inzerce na daném webu, a který se nepodařilo mezi stranami daný spor urovnat přímo, se může spotřebitel (kupující) v daném případě inzerent obrátit na oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ADR (alternative dispute resolution), se sídlem: ČOI, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00. Telefonický kontakt: nebo elektronickou poštou na E-podatelna.

Upozornění: jedná se o autorský text redakce internetového, zpravodajského serveru ZpravyExtra.cz a autorské sdělení redakce. Tento námi uveřejněný text shora, není možno jakkoliv sdílet, kopírovat nebo jinak přepisovat pro vlastní potřebu nebo vlastní možné obohacení, ve prospěch jiných webových stránek či blogů. Toto upozornění platí, pro veškerý námi uveřejňovaný obsah, jak redakčních – autorských textů, tak i uveřejňovaný obsah třetích stran. V případě zjištění kopírování, sdílení či jiného užití jakéhokoliv obsahu (texty, fotografie, videa) webu ZpravyExtra.cz, případně dalších internetových projektů, které vydavatel/provozovatel na internetu provozuje bude postupováno, dle současné platné právní legislativy.


Nejsme plátci DPH a proto se fakturované ceny vždy pohybují vč. daně.– Všeobecné obchod. podmínky, ke stažení viz níže a to ve standardních formátech, doc. nebo pdf. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY-ZpravyExtra.cz

VOP vyhotovil: provozovatel / vydavatel (ZpravyExtra.cz) Mediální a reklamní agenturu BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, se sídlem: Tylova 992, Litvínov, 43601,
| E-mail: | Tel:

Jiří Berec, v.r.
– vydavarel/provozovatel

Copyright © ZpravyExtra.cz | Všechna práva trvale vyhrazena.